Kvalitet och miljö

Livios kvalitets- och miljöpolicy grundar sig på våra kärnvärden som innebär att vi med hög kvalitet, ett varmt och personligt bemötande och den högsta kompetensen ska bedriva vård inom reproduktionsmedicin. Vi erbjuder en varm och välkomnande miljö inom hela vår verksamhet, där teamet med alla dess medarbetare är av stor betydelse. Vård och bemötande bygger på kunskap, trygghet, integritet och omtanke.

Livios övergripande målsättning är:

 • Högt patientfokus för de vi är till för; våra patienter och donatorer
 • Hög medicinsk kvalitet och säkerhet vid vård och behandling
 • Arbetslust och kompetens hos våra medarbetare
 • Kvalitets- och miljömedvetenhet inom alla delar av vår verksamhet

 

Livios kvalitetsarbete

Vi har valt att arbeta med ISO-standarder som är internationellt accepterade. Idag är alla kliniker i koncernen certifierade enligt ISO 9001. Spermaprovsanalyser via Livio Gärdet är dessutom ISO 15189-ackrediterade via SWEDAC (sedan år 2007). Den första IVF-klinik som ISO-certifierades i Norden, vilket skedde 2002, finns också inom koncernen.

Kvalitet innebär för oss också att uppfylla de förväntningar som patienten/paren ställer på oss. För en bra helhetsupplevelse krävs även ett bra omhändertagande. Omhändertagande handlar i första hand om att lyssna, resonera öppet, att redovisa hur olika behandlingsalternativ kan värderas och övervägas beroende på patientens unika förutsättning. Målet med detta förhållningssätt är att ge en så realistisk bild som möjligt inför beslut om behandling.

 

Livios miljöpolicy

Att sträva mot en hållbar utveckling är en nödvändighet inom alla områden. Livio skall arbeta för en bra miljö där hushållning med resurser och kretsloppsanpassning är en självklarhet och där ekologi och ekonomi så långt som möjligt går hand i hand.

Vår miljöpåverkan ligger framförallt inom områdena inköp av varor, energianvändning, förbrukning av material, avfallshantering och transporter. Genom ständiga förbättringar i det dagliga arbetet ska vi förebygga och minska den negativa miljöpåverkan som vår verksamhet kan medföra.

 • Vi ska följa tillämplig lagstiftning och andra föreskrifter som berör oss dels på koncernivå men även på kliniknivå.
 • Vi ska stimulera och medverka till att höja medarbetarnas engagemang inom miljöarbetet så att det blir till en naturlig del i det dagliga arbetet.
 • Vi ska prioritera produkter och ämnen som har den minst negativa miljöpåverkan av i övrigt likvärdiga produkter.
 • Vi ska i val av leverantör ta hänsyn till leverantörernas miljöcertifikat, miljömärkning och/eller annat miljöarbete.
 • Koncernen skall inför varje nytt verksamhetsår utvärdera sitt miljöarbete och formulera övergripande mål för hela verksamheten.
 • Att varje klinik inom koncernen inför varje års verksamhetsplan genomlyser sitt miljöarbete och i planen anger kort sina förbättringsområden och hur man skall arbeta med detta.
 • De kliniker som är ISO-certifierade enligt 14001 förbinder sig till standardens krav och en ständig förbättring med tydliga mål i aktivitetsplanen inom miljöområdet.